Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Spis treści

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 85
1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian w Statucie, władze Związku dostosują wydane przez siebie przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego do postanowień niniejszego Statutu.
2. Dotychczasowe przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego, w okresie określonym w ust. 1, obowiązują, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 86
1. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące terytorialnych i branżowych jednostek
organizacyjnych Związku, muszą być wprowadzone w życie w okresie nie dłuższym niż
koniec kadencji rozpoczętej w 2002 roku.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące funkcjonowania władz Związku, w okresie
przejściowym oraz ustalenia procedur tworzenia nowych jednostek organizacyjnych
Związku, zgodnie z wymogami Statutu, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów,
który może te uprawnienia scedować na Komisję Krajową.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nadrzędnych jednostkach organizacyjnych Związku i ich władzach, należy przez to rozumieć również Związek jako całość i władze ogólnozwiązkowe.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o tym, że członek Związku należy do pewnej jednostki organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć, że należy on do każdej jednostki nadrzędnej.
5. Ilekroć wymóg związany z określonym terminem upływa w dniu wolnym od pracy, to
niniejszy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.
§ 87
Z dniem wejścia w życie Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 28 maja 2004 roku, obowiązują poniższe uregulowania:
1) władze ogólnokrajowe Związku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Związku mogą funkcjonować w oparciu o dotychczasowe zasady do końca swej kadencji, w czasie której zmiany wchodzą w życie,
2) jednostki organizacyjne w ramach struktur problemowych mogą kontynuować swą działalność w niezmienionej formie organizacyjnej, z uwzględnieniem postanowień § 30.
§ 88
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian uchwalonych podczas sesji Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale w maju 2004 roku.