Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Spis treści

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 14 1. Członek Związku ma prawo do:
1) korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich,
2) otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
3) wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, z uwzględnieniem zasady równości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego,
4) pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69,
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
6) informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących jego osoby,
7) obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
8) uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz.
2. Członek Związku zatrudniony u kilku pracodawców, objętych działaniem różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, ma prawo do obrony swoich praw wobec pracodawców przez podstawowe jednostki organizacyjne Związku działające u tych pracodawców.
§ 15
Członek Związku jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,
2) brać udział w Życiu związkowym,
3) uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i
powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach
organizowanych przez inne związki zawodowe,
5) nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku.