Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Spis treści

ROZDZIAŁ VII
ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU

§ 59
1. Posiedzenia władzy stanowiącej zwołuje władza wykonawcza z własnej inicjatywy lub
1) na wniosek władzy kontrolnej,
2) na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków władzy stanowiącej.
Ponadto Komisja Krajowa zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek poparty uchwałami co najmniej 1/3 zarządów regionów. Wniosek o zwołanie posiedzenia władzy stanowiącej musi określać cel i powód zwołania posiedzenia.
2. W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia władzy stanowiącej innej niż
Krajowy Zjazd Delegatów, władza wykonawcza zobowiązana jest zwołać to posiedzenie w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów - w ciągu 3 miesięcy.
3. W przypadku niezwołania przez władzę wykonawczą posiedzenia władzy stanowiącej w
terminach określonych w postanowieniach ust. 2, posiedzenie to zwołuje władza kontrolna.
§ 60
1. Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Związku są:
1) uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym,
2) stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej Związku w określonej sprawie.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej głosów oddanych za daną propozycją niż przeciw niej) w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one w głosowaniu tajnym.
3. Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością ponad połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Zasady głosowań wyborczych określają postanowienia §§ 50 - 52.
§ 61
1. Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi, o których mowa
w § 60 ust. 1 pkt 1, wydanymi przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzędnych
jednostek organizacyjnych Związku.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Statutu dotyczących
interpretacji jego postanowień, decyzje w formie uchwały podejmuje Komisja Krajowa,
która może również dokonać interpretacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
3 Uchwały, o których mowa w ust. 2, ocenia - na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej -Krajowy Zjazd Delegatów.